LaMSF KAUSA IZCĪŅAS SUPERMOTO

NOLIKUMS 2015.gadam


Latvijas individuālās atklātās LaMSF Kausa izcīņas supermoto nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un

principus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas ātklātās LaMSF kausa izcīņas supermoto sacensības (turpmāk kopā –

nolikums). Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās

nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus,

kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.


1. LaMSF Kausa izcīņa supermoto notiek:

1.1. Atbilstoši FIM Sporta kodeksam, FIM noteikumiem un šā nolikuma prasībām.

1.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionātā ar FIM Eiropa vai FIM

licencēm un ar savas FMN atļauju, bet sportisti no BMA ar savas FMN supermoto licenci).

1.3. Sportisti ar citām LaMSF licencēm, kā arī sportisti ar citu nacionālo federāciju licencēm, drīkst piedalīties

LaMSF Kausa izcīņas supermoto sacensībās, neiegādājoties vienreizējās licences.


2. Klases, motocikli, dalībnieki un starta numuri:

2.1. LaMSF Kausa izcīņas klases, motocikli un dalībnieki: 

SM

Amatieri

Sporta motocikli ar motoru kubatūru 250 cm3

- 750 cm3

4-taktu un 125 – 500 cm3 2-taktu dzinējiem

No 16 gadiem, sportisti, kuri

iepriekš nav ieņēmuši pirmās trīs

vietas Latvijas Čempionātā,

jebkurā motosporta veidā

SM3

Sporta motocikli ar motoru kubatūru līdz 250 cm3

4-

taktu un līdz 150 cm3 2-taktu dzinējiem; supermoto

riteņi

No 14 gadiem

SM300

Sporta motocikli ar motoru kubatūru 300 cm3 2-taktu

dzinējiem; supermoto riteņi

No 16 gadiem

SM

Veterāni

Sporta motocikli ar motoru kubatūru 250 cm3

- 750 cm3

4-taktu un 125 – 500 cm3 2-taktu dzinējiem

No 50 gadiem

SM - MX

Motokrosa vai enduro motocikli ar motoru kubatūru

250 cm3

- 750 cm3

4-taktu un 125 – 500 cm3 2-taktu

dzinējiem;

riteņi 21’’/19’’ vai 21’’/18’’ ar motokrosa priekšējo

bremžu sistēmu

No 16 gadiem

SM Street

Supermoto vai enduro tipa motocikli; riepu protektora

dziļums nedrīkst pārsniegt 10mm; riepu sildītājus nav

atļauts lietot; trase – tikai asfalta daļa, bez tramplīniem

No 16 gadiem ar CSDD izdotu

vadītāja apliecību

2.2. Numuri:

2.2.1. Starta numuru cipariem ieteicams atbilst FIM noteikumu prasībām un tiem jābūt salasāmiem,

2.2.2. Starta numuru foniem ir jābūt kontrastā ar cipariem,

2.2.3. Starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā.


3.Trases:

3.1.Trasēm jāatbilst Latvijas čempionāta supermoto prasībām un jābūt licencētām LaMSF.


4.Drošības noteikumi:

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai un vides aizsardzībai jāatbilst FIM noteikumu prasībām.

4.2. Skatītāji nedrīkst atrasties pie trases pagriezienu ārmalām, pie tramplīniem tuvāk par 20 m un arī citur pie

trases, ja nav speciāli aprīkotas skatītāju vietas, 2 m augstumā aiz atbalsta barjerām.

4.3. Sportisti un skatītāji paši ir atbildīgi par sekām, ja viņi nepilda savas drošības un vides aizsardzības

noteikumus.

4.4. Force majeure gadījumā, braucienu laiki un trase var tikt mainīti un/vai saīsināti.


5. Sacensību norise:

5.1. Katra posma sacensības notiek saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Bez reģistrēšanās un tehniskās kontroles iziešanas sportisti treniņiem netiek pielaisti.

5.3. Brīvo un kvalifikācijas treniņu minimālais ilgums – 10 min.

5.4. Katram sportistam jāpiedalās kvalifikācijas treniņā.

5.4.1. Gadījumā, ja kādu apstākļu dēļ sportists nav piedalījies kvalifikācijas treniņos, tad viņš var tikt

pielaists finālbraucieniem ar sacensību galvenā tiesneša atļauju, kā pēdējais uz starta rindas.

5.5. Dalībnieku sanāksme - 10 min. pēc pēdējā brīvā treniņa.

5.6. Kvalifikācijas treniņi notiek ar laika kontroli, kura tiek nodrošināta ar transponderu sistēmu.

5.7. Katrā motociklu klasē uz starta var būt ne vairāk kā 30 motocikli (ja trases garums 1000m, tad var būt 25)

5.8. Katram sportistam jāpiedalās 1 vai 2 obligātajos iesildīšanās apļos.

5.9. Katrā motociklu klasē notiek 2 braucieni ar ilgumu:

SM Street - 10 min. + 2 apļi;

SM MX, SM Amatieri, SM3, SM300, SM Veterāni - 15 min. + 2 apļi.

5.11. 5 min. pirms katra starta, sportistiem jābūt pirmsstarta uzgaidīšanas zonā ar motocikliem

ar neiedarbinātiem dzinējiem.

5.11.1. Ja sportists šo laiku ir nokavējis, tad viņš tiek pielaists pie starta ar galvenā tiesneša atļauju

no pēdējās starta vietas.

5.12. Slēgtajā parkā pēc katra brauciena jāievieto tikai to dalībnieku motocikli, pret kuriem ir iesniegti protesti,

vai pēc tiesnešu norādes.

5.13. Sportistam ir atļauts mainīt motociklus, kas ir izgājuši tehnisko kontroli, treniņu laikā un starp

finālbraucieniem, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams turpināt sacensības.

5.13.1. Motocikliem maiņa starp braucieniem ir atļauta ne vēlāk, kā 10 minūtes pirms brauciena


6. Vērtēšana:

6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir nobraucis ne

mazāk, kā 75% - pārējās klasēs no līdera veiktās distances.

6.2 Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:

Vieta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punkti

25

22

20

18

16

15

14

13

12

11

Vieta

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punkti

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6.3 LaMSF Kausa uzvarētāju noteikšanas kārtība:

6.3.1. Kopvērtējuma uzvarētājus nosaka pēc visos braucienos iegūto punktu summas;

6.3.2. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk – izcīnītā vieta pēdējā

braucienā, tālāk – priekšpēdējā braucienā utt.

6.4 Katra posma katras klases uzvarētājs tiek noteikts atbilstoši abu braucienu punktu summai un saskaņā ar p.

6.3.2.


7. Protesti:

7.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās

paziņošanas.

7.2. Protesti pret nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz līdz konkrētās klases brauciena beigām, rakstiskā formā,

uzrādot pārkāpuma punktu.

7.3. Protestam jāpievieno drošības naudu 100,00 EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu

saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Motokrosa komisijai.

7.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā 300,00 EUR. Ja

protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš

jauca motoru.


8. Apbalvošana:

8.1. LaMSF Kausa izcīņas posma katras klases 3 labākie sportisti tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu.

8.2. LaMSF Kausa izcīņas uzvarētājs izcīna uzvarētāja nosaukumu un saņem kausu un diplomu.

8.3. LaMSF Kausa 2. un 3. vietas ieguvēji saņem kausus un diplomus.

8.4. Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var nodibināt savas balvas.


9. Licenču maksas:

9.1. SM Amatieri/SM MX/SM/SM3/SM300/SM Veterāni gada licences maksa 45,00 EUR. Venreizējās licences maksa 10,00 EUR.

10. Sacensību norises datums un vieta:

10.1. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 1.posms - 1.05.2015

– „SK 333”, adrese: Sila priedes, Ropažu novads, Rīgas raj. tālrunis 7113330, fakss 7 113330

10.2. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 2.posms - 23.05.2015

10.3. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 3.posms – 20.06.2015

Kartinga trase „Rullītis”, adrese: JTSVC, Aku ceļs 1, Jelgava, LV-3008, Latvija, Tālrunis: +371 29589595, www.rullitis.lv, Ēriks Gasparovičs, Tālrunis: +371 29589595, E-pasts: rullitis@rullitis.lv

10.4. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 4.posms - 18.07.2015

Madonas Kartinga trase, adrese: Biedrība TSK Madona, Saules iela 60B, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija, Tālrunis: +371 64822561, www.tskmadona.lv, Vairis Grava, Tālrunis: +371 29191777, E-pasts: konradsk@inbox.lv

10.5. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 5.posms - 1.08.2015


10.6. Latvijas Čempionāts un LaMSF Kauss Supermoto 7.posms – 6.09.2015

Kartinga trase „Rullītis”, adrese: JTSVC, Aku ceļs 1, Jelgava, LV-3008, Latvija, Tālrunis: +371 29589595, www.rullitis.lv, Ēriks Gasparovičs, Tālrunis: +371 29589595, E-pasts: rullitis@rullitis.lv


11. Organizators:

- Biedrība „Sporta Klubs Motodroms”, adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Latvija, tālr. 29552553, e-pasts: dzintars.baltais@gmail.com; www.supermoto.lv


12. Oficiālās personas:

Sacensību organizators Dzintars Baltais

- Sacensību galvenais tiesnesis Dzintars Baltais

- Sacensību galvenais sekretārs Lauris Liepiņš

Sacensību galvenais hronometrists Andrejs Gailītis

- Sacensību galvenais ārsts Jūrmalas/Madonas slimnīcas midicīnas brigāde

- Distances priekšnieks Lauris Liepiņš

- Tehniskās kontroles priekšnieks Andrejs Gailītis

- LaMSF Motokrosa/Supermoto komisijas pārstāvis Dzintars Baltais